خانه / لغتنامه

لغتنامه

معنی آفاق و مفهوم آن

معنی آفاق و مفهوم آن

.   در این پست با معنی آفاق و مفهوم آن آشنا می‌شوید. همراه ما باشید. معنی آفاق چیست؟ این کلمه به معنی کرانه های آسمان، دشت. جهان و عالم می‌باشد. مترادف: عالم، گیتی، دنیا، کرانه ها، افق ها تعریف کلی: آفاق جمع اُفُق و به معنی کران، ناحیه، کرانه …

ادامه نوشته »

معنی تبسم و مفهوم آن

معنی تبسم و مفهوم آن

درباره معنی کلمه تبسم بیشتر بدانید.   در این پست با معنی تبسم و مفهوم آن آشنا می‌شوید. همراه ما باشید. معنی تبسم چیست؟ این کلمه به معنی لبخند زدن می‌باشد. مترادف: لبخند، مبسم، نیم خند، شکرخنده تعریف کلی: تبسم یعنی خنده ی بی صدا که همراه با درخشیدن دندان …

ادامه نوشته »

معنی دشنه و مفهوم آن

معنی دشنه و مفهوم آن

درباره معنی کلمه دشنه بیشتر بدانید.   در این پست با معنی دشنه و مفهوم آن آشنا می‎‌شوید. همراه ما باشید. معنی دشنه چیست؟ این کلمه به معنی خنجر می‌باشد. مترادف: چاقو، شمشیر، کارد، نیزه تعریف کلی: نوعی خنجر با تیغه ی بلند رانشی است که بیشتر در جنگهای تن …

ادامه نوشته »

معنی آکله و مفهوم آن

معنی آکله و مفهوم آن

با معانی بیشتر کلمه آکله آشنا شوید. در این پست با معنی آکله و مفهوم آن آشنا می‌شوید. همراه ما باشید. معنی آکله چیست؟ این کلمه به معنی جذام، خوره، خورنده، مونث آکل، کنایه به زن زشت و یا زن پرخور مترادف: ابرص، خوره، جذام تعریف کلی: قسمی از ریش …

ادامه نوشته »

معنی تصدی‌گری و مفهوم آن

معنی تصدی‌گری و مفهوم آن

درباره معنی کلمه تصدی‌گری بیشتر بدانید. در این پست با معنی تصدی گری و مفهوم آن آشنا می‌شوید. همراه ما باشید. معنی تصدی‌گری چیست؟ این کلمه به معنی عهده داره کاری شدن و وظیفۀ کاری را بر عهده گرفتن می‌باشد. مترادف: مسئولیت کاری رو پذیرفتن، عهده دار شدن، مباشرت و …

ادامه نوشته »

معنی عدن و مفهوم آن

معنی عدن و مفهوم آن

درباره معنی کلمه عدن بیشتر بدانید. در این پست با معنی عدن و مفهوم آن آشنا می‌شوید. همراه ما باشید. معنی عدن چیست؟ این کلمه به معنی همیشه در جایی قرار گرفتن، بهشت جاویدان می‌باشد. مترادف: بهشت، باغ عدن، باغ آسمانی تعریف کلی: یکی از نام‌ها و اوصاف بهشت می‌باشد …

ادامه نوشته »

معنی بیشه و مفهوم آن

درباره معنی کلمه بیشه بیشتر بدانید. در این پست با معنی بیشه و مفهوم آن آشنا می‌شوید. همراه ما باشید. معنی بیشه چیست؟ این کلمه به معنی نیزار، جنگل کوچک، نیستان می‌باشد. مترادف: جنگلزار، بیدزار، کنام، بیدستان، اجم، جنگل، بوته زار تعریف کلی: زمینی غیرمزروع که در آنجا درختان و …

ادامه نوشته »

معنی استثناء و مفهوم آن

معنی استثناء و مفهوم آن

درباره معنی کلمه استثناء بیشتر بدانید. در این پست با معنی استثناء و مفهوم آن آشنا می‌شوید. همراه ما باشید. معنی استثناء چیست؟ این کلمه به معنی بیرون آوردن و جدا کردن می‌باشد. مترادف: جدا، سوا، مستثنا تعریف کلی: جدا کردن، بیرون گذاشتن، یا خارج کردن از حکم و حالت …

ادامه نوشته »

معنی فرمانده و مفهوم آن

معنی فرمانده و مفهوم آن

درباره معنی کلمه فرمانده بیشتر بدانید. در این پست با معنی فرمانده و مفهوم آن آشنا می‌شوید. همراه ما باشید. معنی فرمانده چیست؟ این کلمه به معنی کسی که فرمان بدهد، فرمان دهنده و در ارتش مافوقی که به زیر دستان فرمان دهد. مترادف: سالار، سردار، آمر، امیر، سرکرده، سپهسالار، …

ادامه نوشته »

معنی اپوزیسیون و مفهوم آن

معنی اپوزیسیون و مفهوم آن

درباره معنی اپوزیسیون بیشتر بدانید. در این پست با معنی اپوزیسیون و مفهوم آن آشنا می‌شوید. همراه ما باشید. معنی اپوزیسیون چیست؟ این کلمه به معنی گروه مخالف یا حزب یا جبهۀ مخالف، موضع گیری در مقابل یک نظریه یا سیاست می‌باشد. مترادف: ضد، نقیض، حریف، ناموافق، دگراندیش تعریف کلی: …

ادامه نوشته »